Algemene voorwaarden van online verkoop

Artikel 1: Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door Cannavie, met als adres 101 rue Fond des Saussalles 1457 Walhain, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0693.807.346, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

Artikel 2: Doel

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.
De aankoop van goederen of diensten via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper.
Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier.
De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft kleuren, labelontwerp en verpakkingen.
Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Als, ondanks alle inspanningen, alle of sommige items niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren en de koper de optie bieden om te wachten of de bestelling van de niet-beschikbare items kosteloos te annuleren. Beschikbare artikelen worden gewoon geleverd.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn vermeld in euro's, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.
De getoonde prijzen zijn exclusief de kosten van orderverwerking, transport en levering, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder vermelde geografische gebieden.

Artikel 5: Geografische zones

De online verkoop van producten en diensten die op de website van de verkoper worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland wonen, voor leveringen die in deze geografische gebieden vereist zijn.

Artikel 6: Bestellingen

Kopers die een product of dienst willen kopen, moeten :

  • Vul het identificatieformulier in met alle gevraagde gegevens of geef je klantnummer als je dat hebt;
  • Vul het bestelformulier (mandje) online in en geef alle referenties voor de producten of diensten die je hebt gekozen;
  • Bevestig je bestelling na controle;
  • De betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden;
  • Bevestig je bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en de afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden in te roepen.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties.
De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Artikel 7: Recht van afstand

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van het dienstencontract. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing op professionele kopers.
Binnen deze termijn moet de consument per e-mail zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen kenbaar maken en op zijn kosten en risico het geleverde product terugsturen naar het adres van Cannavie: 101 Rue Fond des Saussalles, 1457 Walhain.
Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, met alle accessoires en de originele factuur/afleverbon.
Producten die worden geretourneerd, mogen niet zijn uitgepakt, niet zijn geseald en op geen enkele manier zijn gebruikt. Goederen die incompleet, beschadigd of bevuild zijn door de klant worden niet geaccepteerd.
Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verbindt de verkoper zich ertoe om alle gedane betalingen terug te betalen, met uitzondering van de leveringskosten.
Voor zover niet anders is overeengekomen, kan de consument geen afstand doen van overeenkomsten :

  • De levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument vóór het einde van de herroepingstermijn:
  • De levering van producten die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel bederven of aflopen;

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt online plaats met een creditcard (Visa, Mastercard, enz.) of via een bankoverschrijving. Bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9: Leveringen

Leveringen vinden plaats binnen 14 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier of op een afleverpunt in de buurt van het aangegeven adres, dat zich binnen het overeengekomen geografische gebied moet bevinden.
De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot op het leveringsadres of relaispunt. Vanaf dat moment draagt alleen de koper de risico's. Levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; als ze langer zijn dan 30 dagen vanaf de besteldatum, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de koper worden terugbetaald.

Artikel 10: Garantie

Ten aanzien van consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 januari 1978.er September 2004 over consumentenbescherming bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Franse Burgerlijk Wetboek).
Als de non-conformiteit van een verkocht product wordt ontdekt binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen per aangetekende brief of e-mail.
Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.
De factuur of afleverbon dient als garantiedocument en moet door de consument worden bewaard en in het origineel worden overgelegd.
Als het product voor niet-particuliere doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

In het online verkoopproces is de verkoper slechts gebonden aan een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.
De informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt. Links naar websites van fabrikanten en/of partners worden alleen ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.
Niemand mag software, visuele of audio-elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.
Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt, wanneer dergelijke communicatie nodig is om de bestelling te verwerken.
Gebruik geeft de verkoper ook toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site en de goederen en diensten die hij aanbiedt te verbeteren.
Deze informatie kan ook worden gebruikt om, via welk communicatiemiddel dan ook, informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper te verspreiden onder zijn klanten.
Ten slotte bewaart de verkoper persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet door te geven aan andere bedrijven of ondernemingen.
De gegevens in het bezit van de verkoper kunnen te allen tijde op verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

Artikel 14: Bewijs

Voor hun relatie aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

Op deze online verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Namen bevoegd, behalve in geval van dwingende bepalingen van openbare orde.

Cannavie
Rue Fond des Saussalles 101
1457 Walhain
[email protected]
+32 479 33 14 42

ECB-nummer: BE 0693.807.346