I. Cannavie garanties

Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

II. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor de hieronder aangegeven doeleinden. Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Cannavie en worden verwerkt met het oog op het beheer van onze leden en publicaties, de aangeboden diensten om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren (selecties, suggesties voor sites, enz.), om u te informeren over nieuwe diensten en producten van Cannavie en, heel af en toe, van onze door ons geselecteerde partners. U kunt zich op elk moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

III. Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken we af en toe gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer wordt opgeslagen: deze cookie kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden opgehaald. De cookie kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die hem heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie of uw toegangscode op te slaan, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site dezelfde toetsaanslagen hoeft te maken. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Ze bevatten geen enkele informatie die het mogelijk maakt om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te nemen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat het aanmaken ervan wordt verhinderd (bepaalde diensten waarvoor cookies nodig zijn, zijn dan niet meer beschikbaar).

IV. Publicatie en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Cannavie kan worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te openbaren op verzoek van een wettelijke autoriteit of in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke wet of verordening. Dit omvat ook juridische stappen tegen Cannavie en/of de website om de rechten of het eigendom van Cannavie, de website of de gebruikers van Cannavie te beschermen of te verdedigen. Het is mogelijk dat Cannavie dergelijke gegevens moet vrijgeven om in te grijpen, in extreme omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van Cannavie-gebruikers en/of de website of het publiek te beschermen.

V. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Om haar wettelijke verplichtingen na te komen of om over de nodige elementen te beschikken om haar rechten te doen gelden (boekhouding, fiscaliteit, opsporen van toegang, enz.), kan Cannavie gegevens archiveren onder de voorwaarden voorzien door de reglementering.

De persoonlijke gegevens met betrekking tot de werking van de door Cannavie beheerde websites worden gedurende 5 jaar bewaard in onze computerdatabanken na de laatste verbinding die werd gedetecteerd voor toegang tot onze websites.

VI. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

VI.1 Uw recht op informatie

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Cannavie, met maatschappelijke zetel te Fond des Saussalles, 101 1457 Walhain. Alle vragen over de registratie en de verwerking van uw gegevens kunt u aan dit adres richten. Voor meer algemene informatie kunt u zich altijd wenden tot de Commission de la Protection de la Vie Privée, die deel uitmaakt van het Ministerie van Justitie en waarvan de website te vinden is op het volgende adres: www.fgov.privacy.be

VI.2 Uw recht op toegang, verzet en rectificatie

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Cannavie, kunt u, na het bewijzen van uw identiteit (kopie identiteitskaart), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonlijke gegevens en, in voorkomend geval, de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Een kopie van uw gegevens zal u uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw verzoek worden toegestuurd.

VII. Inbreuk op uw privacy

Als je op enig moment het gevoel hebt dat onze site je privacy niet respecteert, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]. Alles zal in het werk worden gesteld om het probleem te identificeren en te corrigeren.